Formulari për aplikim në Gjimnazin "Dr. Shaban Shabani" - Ferizaj
Duket në rregull!
Duket në rregull!
Duket në rregull!
Duket në rregull!
Duket në rregull!

Male
Female
Duket në rregull!
Duket në rregull!
Lëndët mësimore VI VII VIII IX
Gjuhë Shqipe
Gjuhë Angleze
Matematikë
Biologji
Fizikë
Kimi
Histori
Gjeografi
Edukatë Qytetare
Edukatë Muzikore
Art Figurativ
Teknologjia me TIK
Edukate Fizike dhe sportive
Nota mesatere Nota mesatre Nota mesatre Nota mesatre Nota mesatre